• anovi_dom-logo.jpg
  • Bcovid_tel.jpg
  • logo.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • tastatura1.jpg

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/380570/dom-zdravlja-despotovac.php

Дом здравља Деспотовац

 

Дом здравља Деспотовац, на основу члана 7. ст. 1 тач. 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр.96/2019, 58/2020-Анекс и 135/2022), члана 23.Статута ДЗ Деспотовац, Правилника о организацији и систематизацији послова у ДЗ Деспотовац, Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Деспотовац број: 112-01-64/2022-02 од 23.03.2022.године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-6558/2023 од 26.07.2023.године, Одлуком в.д.директора бр.2035 од 18.08.2023. године, расписује:

ЈА В Н И  О Г Л А С

 за пријем у радни однос на неодређено време

 

-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 ИЗВРШИЛАЦ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - Одељење Стациионар са дневном болницом у Дому здравља Деспотовац

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Деспотовац.

Услови  за заснивање радног односа:

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати морају да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Деспотовац:

а) Стручна спрема/образовање – средње образовање.

 

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

 

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

- пожељно најмање годину дана радног искуства у секундарној здравственој заштити.

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас као доказ достави следећа документа:

 

- оверену фотокопију дипломе о траженом образовању,  

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- оверену фотокопију лиценце,

- извод из матичне књиге рођених,

- извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

- уверење о држављанству РС,

- очитану личну карту,

 

Кандидат прилаже и кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и-или број мобилног телефона).

 

 

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ  ПОСЛОВЕ: 1 ИЗВРШИЛАЦ  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Деспотовац.

Услови  за заснивање радног односа:

а) Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:     

- на основним студијама првог степена из области правних наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, одосно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

б) Додатна знања/испити/радно искуство

- знање рада за рачунару;

- пожељан је положен правосудни испит;

- пожељно најмање годину дана радног искуства у здравственој установи.

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас као доказ достави следећа документа:

- оверену фотокопију дипломе о траженом високом образовању;

- оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту (ако га има);

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду и други слични уговори или потврде о раду);

- извод из матичне књиге рођених;

- извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

- уверење о држављанству РС,

- очитану личну карту.

 

Кандидат прилаже и кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и-или број мобилног телефона).

 

Изабрани кандидат дужан је да у року од 8 дана, од дана када је обавештен о избору, достави документацију потребну за заснивање радног односа:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос;

- доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда)

- уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење о некажњавању надлежне полицијске управе или полицијске станице)

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Деспотовац.

Оглас објавити на интернет страници Министарства здравља, интернет страници Дома здравља Деспотовац и огласној табли Дома здравља Деспотовац.

Пријаву и потребну документацију доставити у затвореној коверти Правној служби ДЗ Деспотовац или поштом на адресу: Дом здравља Деспотовац, ул.Савеза бораца бр.74, 35213 Деспотовац, са назнаком: *Пријава на јавни оглас*.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Одлука о избору биће објављена на интернет страници Дома здравља Деспотовац   https://www.dzdespotovac.rs/ у року до 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

Контакт телефон је 035 / 611-276.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ДЕСПОТОВАЦ                                     

В.Д.ДИРЕКТОРА др Данијела Матић