• anovi_dom-logo.jpg
  • Bcovid_tel.jpg
  • logo.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • tastatura1.jpg

MISIJA - Savremena ustanova primarne zdravstvene zaštite, obezbeđuje kvalitettne i dostupne usluge uz poštovanje prava korisnika. Savremeno opremljena, sa edukovanim stručnim kadrom uz primenu dobre kliničke prakse i praćenjem uputstava institucija zdravstvenog sistema.

VIZIJA - Efikasna, savremena, racionalna zdravstvena zaštita sa akcentom na preventivne usluge koje su kvalitetne i pravovremene za korisnike koji su u centru pažnje. Uspostavljanje saradnje sa lokalnom samoupravom, subjektima finansijske podrške i razmena iskustava sa domaćim i stranim partnerima.